bennerweb (5)

นางหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ 2566

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

13 hours 31 minutes ago

📣การกำกับติดตามการใช้หลักสูตรต้านทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

🔵วันที่ 20 มิถุนายน 2567 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ และคณะครูได้ทำการต้อนรับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่สังเกตการณ์หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ณ โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ได้นำเสนอผลการเรียน การทำ กิจกรรม ของปีการศึกษา 2566 ที่เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นคนดีต่อสังคม และร่วมกัน แลกเปลี่ยนแนวคิด เพื่อการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ตามบริบทของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

13 hours 32 minutes ago

📣แจกประเป๋านักเรียน ทุกระดับชั้น

🔵วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 ผู้อำนวยการ หนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ ได้มอบกระเป๋านักเรียนแบบเป้ ให้กับนักเรียนทุกชั้นเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกไว้เพื่อเก็บหนังสือ สมุด และอุปกรณ์การเรียนที่เป็นของส่วนตัวต่าง ๆ ของนักเรียน บรรยากาศเป็นไปด้วยวความชอบใจของนักเรียน

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

17 hours 56 minutes ago

📣การประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปี 2567

🔵วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 ผู้อำนวยการนางหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ มอบหมายให้ นางสาวเมธาวี ประดับแสง, นายภาณุพงษ์ ซุคคาน และนางสาวเกศไพลิน เจียมตน เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ Google Meet ร่วมกับคณะผู้ประเมิน ภายนอก เพื่อรับทราบกำหนดตรวจและวิธีการตรวจเยี่ยม ในการเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปี พ.ศ. 2567 ตามประกาศสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

1 day 6 hours ago

📣กิจกรรมส่งเสริมมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

🔵วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 นางหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของคนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย ประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมหลัก เสริมสร้าง ความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจัดโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ศอ.ปส.จ.อย.) ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

1 day 6 hours ago

📣การประชุมคณะกรรมการเพื่อกลั่นกรองฯ เพื่อรับเครื่องหมาย "คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. (OBEC Special)" ด้านการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ

🔵วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 นางหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการระดับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อดำเนินการ กลั่นกรองและคัดกรองค้นหาความโดดเด่นของสถานศึกษาเพื่อรับเครื่องหมาย "คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. (OBEC Special)" ด้านการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ โดยมีท่านผู้อำนวยการอภิรักษ์ กงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" เป็นประธานคณะกรรมการ ณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

1 day 8 hours ago

📣ศึกษาดูงานด้านทักษะอาชีพ โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

🔵วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2567 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง นำโดยท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ พร้อมด้วย คณะครู ศึกษาดูงานด้านทักษะอาชีพ ณ โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ โดยมีนายอภิชาต ไกรทอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ที่ได้แลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่คณะศึกษาดูงาน

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

1 day 8 hours ago

📣ร่วมโครงการตรวจสุขภาพกาย สุขภาพจิต โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ

🔵วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2567 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง นำโดยท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ ร่วมโครงการตรวจสุขภาพกาย สุขภาพจิตของคณะครูและนักเรียนด้วยความอนุเคราะห์จากทางโรงพยาบาลราชธานี โรจนะ โดยทางโรงพยาบาลราชธานี โรจนะได้มีการตรวจสุขภาพกายเบื้องต้น ได้แก่ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดัน และ คำนวณ ค่าดัชนีมวลกาย อีกทั้งยังมีแบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพจิตให้คณะครูและนักเรียนได้ประเมินตนเอง ซึ่งโรงเรียนได้ทำ บันทึกข้อตกลง (MOU) กับทางโรงพยาบาลราชธานี โรจนะ เพื่อรับการดูแลด้านสุขภาพ และ รับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพต่าง ๆ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

6 days 17 hours ago

📣กิจกรรมส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมความภาคภูมิใจในชาติไทย

🔵วันที่ 14 มิถุนายน 2567 นางหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม ความภาคภูมิใจในชาติไทย โดยการเปิดภาพยนตร์อนิเมชั่นเรื่องก้านกล้วย 2 ให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 ได้รับชมและดำเนินการจัดการแข่งขันการเขียนสรุปใจความสำคัญของ เรื่อง โดยมีการมอบของรางวัลเป็น ให้กับนักเรียนที่เขียนนำเสนอได้เป็นที่ประจักษ์และเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียน

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

1 week 13 hours ago

📣การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรยกระดับคุณภาพ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล (GSHPS)

🔵วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2567 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง นำโดยนางหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ ร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรยกระดับคุณภาพโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล (GSHPS) โดยมีนางสาวเมธินี พินทุวัฒนะ ครูอนามัย เข้าร่วมการอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล (GSHPS) ณ ห้องประชุมศักดิ์ ด่านชัยวิจิตร โรงพยาบาลเสนา

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

1 week 16 hours ago

📣พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

🔵วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง นำโดยท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ พร้อมด้วยคณะครู ได้จัดพิธีไหว้ครูซึ่งถือว่าเป็นพิธีที่แสดงถึงความเคารพนับถือและ ระลึกถึงคุณความดีของครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ แก่สิทธิ์และเชื่อว่ากิจกรรมนี้จะทำให้ครูและศิษย์เล็งเห็นถึงคุณธรรมจริยธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยได้เป็นอย่างดี

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

1 week 16 hours ago

📣ร่วมกันทำความสะอาดเนื่องในวันไหว้ครู

🔵วันที่ 13 มิถุนายน 2567 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง นำโดยผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ คณะครูและนักเรียน ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่อาคารสถานที่ทั้งบริเวณภายในและภายนอกอาคารเรียน เพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัยรักความ สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้แก่นักเรียน พัฒนานักเรียนให้มีทักษะการทำงานร่วมกัน รู้จักการแก้ปัญหา มีเหตุผล มีการตัดสินใจที่เหมาะสม ช่วยเหลือแบ่งปัน และเอื้ออาทร ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

1 week 1 day ago

📣ตัวแทนผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2567

🔵โรงเรียนลาดงาประชาบำรุงประชาบำรุงนำโดย นางหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ มอบหมายให้คุณครูเกศไพลิน เจียมตน ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2567 โดย มีเด็กชายอภิชาติ สุภาศาสตร์ เป็นตัวแทนของโรงเรียนและผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาให้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับทุนดังกล่าว

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

1 week 3 days ago

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
กิจกรรมวันสุทรภู่ และวันภาษาไทย
๑.ร้องเพลงเกี่ยวกับวรรณคดี
๒.คัดลายมือ
๓.วาดภาพตัวละครในวรรณคดี
๔.แต่งคำประพันธ์
ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้องอาเซียน ประกาศผลผู้ชนะในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

1 week 4 days ago

📣การแข่งขันเซปักตะกร้อเพื่อความเป็นเลิศกรุงเก่าเกมส์

🔵ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2567 ทีมนักกีฬาตะกร้อ โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ได้เข้าร่วมการแข่งขันตะกร้อเพื่อความเป็นเลิศ กรุงเก่าเกมส์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 ณ สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการแข่งขันได้ลำดับที่ 3 ร่วม

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

1 week 6 days ago

📣การอบรมเชิงปฏิบัติการ IoT สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

🔵วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2567 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง นำโดยท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ พร้อมด้วย นายภาณุพงษ์ ซุคคาน ผู้รับผิดกิจกรรม นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม โครงการ ioT สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักการทำงานพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งหรือ ioT (Internet of Things) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

1 week 6 days ago

📣ทำบุญวันพระ

🔵วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถนายน 2567 ท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ คณะครู เเละนักเรียนโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ร่วมทำทำบุญวันพระ (วันธรรมสวนะ) 15 ค่ำ เดือน 6 ในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยมีการทำบุญตักบาตร ถวายปัจจัย ค่าไฟฟ้าพร้อมทั้ง ร่วมกันฟังเทศน์ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เเละค่านิยมอันดีงามให้เเก่นักเรียน ณ วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบล ลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

2 weeks 3 days ago

ทรงพระเจริญ
3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

2 weeks 6 days ago

📣การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสริมทักษะการปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน

🔵วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 นายภาณุพงษ์ ซุคคาน ได้เข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะ การปฏิบัติหน้าที่พนักงาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สํานักงาน ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อฝึกอบรมครู บุคลากร ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ เฝ้าระวังสถานการณ์ ปัญหาความประพฤตินักเรียน นักศึกษา รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานสถานศึกษาในการป้องกัน แก้ปัญหาความประพฤติ และคุ้มครองสิทธิ นักเรียน นักศึกษา

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

2 weeks 6 days ago

📣กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

🔵วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง นำโดย ท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ จัดกิจกรรมให้ความรู้ในหัวข้อ “เวันงดสูบบุหรี่โลก” ภายใต้การดำเนินงาน โครงการ สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยได้รับความร่วมมือ จาก พ.ต.ท. สมัย ดงรังสี สวป.สภ.เสนา ร.ต.ท.ศักดิ์ชัย สีสันต์ รอง สวป. สภ.เสนา และ ส.ต.ต. อธิกรณ์ วิเศษสมบัติ ผบ.หมู่ ป. สภ.เสนา ให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่อง ของยาเสพติด และอบายมุข และความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

2 weeks 6 days ago

📣เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อน

🔵ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

🔵วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง นำโดยท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้เข้าร่วมพิธีลงนาม ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน ณ โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง