การดำเนินการตามนโยบาย หรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล