โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

1 day 8 hours ago

📣กิจกรรมส่งเสริมมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

🔵วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 นางหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของคนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย ประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมหลัก เสริมสร้าง ความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจัดโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ศอ.ปส.จ.อย.) ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

1 day 8 hours ago

📣การประชุมคณะกรรมการเพื่อกลั่นกรองฯ เพื่อรับเครื่องหมาย "คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. (OBEC Special)" ด้านการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ

🔵วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 นางหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการระดับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อดำเนินการ กลั่นกรองและคัดกรองค้นหาความโดดเด่นของสถานศึกษาเพื่อรับเครื่องหมาย "คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. (OBEC Special)" ด้านการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ โดยมีท่านผู้อำนวยการอภิรักษ์ กงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" เป็นประธานคณะกรรมการ ณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

1 day 10 hours ago

📣ศึกษาดูงานด้านทักษะอาชีพ โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

🔵วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2567 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง นำโดยท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ พร้อมด้วย คณะครู ศึกษาดูงานด้านทักษะอาชีพ ณ โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ โดยมีนายอภิชาต ไกรทอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ที่ได้แลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่คณะศึกษาดูงาน

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

1 day 10 hours ago

📣ร่วมโครงการตรวจสุขภาพกาย สุขภาพจิต โรงพยาบาลราชธานี

🔵วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2567 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง นำโดยท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ ร่วมโครงการตรวจสุขภาพกาย สุขภาพจิตของคณะครูและนักเรียนด้วยความอนุเคราะห์จากทางโรงพยาบาลราชธานี โดยทางโรงพยาบาลราชธานีได้มีการตรวจสุขภาพกายเบื้องต้น ได้แก่ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดัน และคำนวณ ค่าดัชนีมวลกาย อีกทั้งยังมีแบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพจิตให้คณะครูและนักเรียนได้ประเมินตนเอง ซึ่งโรงเรียนได้ทำ บันทึกข้อตกลง (MOU) กับทางโรงพยาบาลราชธานี เพื่อรับการดูแลด้านสุขภาพ และรับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพต่าง ๆ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

6 days 19 hours ago

📣กิจกรรมส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมความภาคภูมิใจในชาติไทย

🔵วันที่ 14 มิถุนายน 2567 นางหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม ความภาคภูมิใจในชาติไทย โดยการเปิดภาพยนตร์อนิเมชั่นเรื่องก้านกล้วย 2 ให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 ได้รับชมและดำเนินการจัดการแข่งขันการเขียนสรุปใจความสำคัญของ เรื่อง โดยมีการมอบของรางวัลเป็น ให้กับนักเรียนที่เขียนนำเสนอได้เป็นที่ประจักษ์และเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียน

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

1 week 14 hours ago

📣การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรยกระดับคุณภาพ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล (GSHPS)

🔵วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2567 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง นำโดยนางหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ ร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรยกระดับคุณภาพโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล (GSHPS) โดยมีนางสาวเมธินี พินทุวัฒนะ ครูอนามัย เข้าร่วมการอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล (GSHPS) ณ ห้องประชุมศักดิ์ ด่านชัยวิจิตร โรงพยาบาลเสนา

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

1 week 17 hours ago

📣พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

🔵วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง นำโดยท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ พร้อมด้วยคณะครู ได้จัดพิธีไหว้ครูซึ่งถือว่าเป็นพิธีที่แสดงถึงความเคารพนับถือและ ระลึกถึงคุณความดีของครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ แก่สิทธิ์และเชื่อว่ากิจกรรมนี้จะทำให้ครูและศิษย์เล็งเห็นถึงคุณธรรมจริยธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยได้เป็นอย่างดี

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

1 week 17 hours ago

📣ร่วมกันทำความสะอาดเนื่องในวันไหว้ครู

🔵วันที่ 13 มิถุนายน 2567 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง นำโดยผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ คณะครูและนักเรียน ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่อาคารสถานที่ทั้งบริเวณภายในและภายนอกอาคารเรียน เพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัยรักความ สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้แก่นักเรียน พัฒนานักเรียนให้มีทักษะการทำงานร่วมกัน รู้จักการแก้ปัญหา มีเหตุผล มีการตัดสินใจที่เหมาะสม ช่วยเหลือแบ่งปัน และเอื้ออาทร ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

1 week 1 day ago

📣ตัวแทนผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2567

🔵โรงเรียนลาดงาประชาบำรุงประชาบำรุงนำโดย นางหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ มอบหมายให้คุณครูเกศไพลิน เจียมตน ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2567 โดย มีเด็กชายอภิชาติ สุภาศาสตร์ เป็นตัวแทนของโรงเรียนและผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาให้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับทุนดังกล่าว

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

1 week 3 days ago

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
กิจกรรมวันสุทรภู่ และวันภาษาไทย
๑.ร้องเพลงเกี่ยวกับวรรณคดี
๒.คัดลายมือ
๓.วาดภาพตัวละครในวรรณคดี
๔.แต่งคำประพันธ์
ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้องอาเซียน ประกาศผลผู้ชนะในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

1 week 4 days ago

📣การแข่งขันเซปักตะกร้อเพื่อความเป็นเลิศกรุงเก่าเกมส์

🔵ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2567 ทีมนักกีฬาตะกร้อ โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ได้เข้าร่วมการแข่งขันตะกร้อเพื่อความเป็นเลิศ กรุงเก่าเกมส์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 ณ สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการแข่งขันได้ลำดับที่ 3 ร่วม

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

1 week 6 days ago

📣การอบรมเชิงปฏิบัติการ IoT สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

🔵วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2567 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง นำโดยท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ พร้อมด้วย นายภาณุพงษ์ ซุคคาน ผู้รับผิดกิจกรรม นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม โครงการ ioT สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักการทำงานพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งหรือ ioT (Internet of Things) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

1 week 6 days ago

📣ทำบุญวันพระ

🔵วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถนายน 2567 ท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ คณะครู เเละนักเรียนโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ร่วมทำทำบุญวันพระ (วันธรรมสวนะ) 15 ค่ำ เดือน 6 ในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยมีการทำบุญตักบาตร ถวายปัจจัย ค่าไฟฟ้าพร้อมทั้ง ร่วมกันฟังเทศน์ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เเละค่านิยมอันดีงามให้เเก่นักเรียน ณ วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบล ลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

2 weeks 3 days ago

ทรงพระเจริญ
3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

2 weeks 6 days ago

📣การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสริมทักษะการปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน

🔵วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 นายภาณุพงษ์ ซุคคาน ได้เข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะ การปฏิบัติหน้าที่พนักงาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สํานักงาน ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อฝึกอบรมครู บุคลากร ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ เฝ้าระวังสถานการณ์ ปัญหาความประพฤตินักเรียน นักศึกษา รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานสถานศึกษาในการป้องกัน แก้ปัญหาความประพฤติ และคุ้มครองสิทธิ นักเรียน นักศึกษา

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

2 weeks 6 days ago

📣กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

🔵วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง นำโดย ท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ จัดกิจกรรมให้ความรู้ในหัวข้อ “เวันงดสูบบุหรี่โลก” ภายใต้การดำเนินงาน โครงการ สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยได้รับความร่วมมือ จาก พ.ต.ท. สมัย ดงรังสี สวป.สภ.เสนา ร.ต.ท.ศักดิ์ชัย สีสันต์ รอง สวป. สภ.เสนา และ ส.ต.ต. อธิกรณ์ วิเศษสมบัติ ผบ.หมู่ ป. สภ.เสนา ให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่อง ของยาเสพติด และอบายมุข และความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

2 weeks 6 days ago

📣เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อน

🔵ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

🔵วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง นำโดยท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้เข้าร่วมพิธีลงนาม ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน ณ โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

2 weeks 6 days ago

📣คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามฯ เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน

🔵วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ดร.สุกฤษฎ์ มายุศิริ นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ และ รศ. ดร.วิมลวรรณ รุ่งพรหมนาง พร้อมด้วย คณะกรรมการติคตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ลงพื้นที่นิทศ ติดตามฯ เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง โดยมี หนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูโรงเรียนและนักเรียน ให้การต้อนรับ

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

3 weeks 12 hours ago

📣การแข่งขันเซปักตะกร้อองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

🔵วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง นำโดยท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันเซปักตะกร้อ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีนักเรียนเป็นตัวแทนร่วมแข่งขัน ได้แก่ นายสายชล ไชโยธา นายกิตติศักดิ์ ศรีศิลป์ นายกิตติศักดิ์ แสนสมพงษ์ และนายณัฐวุฒิ อำพันทอง มีครูผู้ฝึกซ้อม คือ นางสาวปรางทิพย์ วุฒิโชค สำหรับผลการแข่งขัน โรงเรียนลาดงาประชาบำรุงชนะทั้งหมด 2 แมตซ์ ได้เป็นที่ 1 ของสาย และผ่านเข้าสู่รอบต่อไป

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

3 weeks 21 hours ago

📣การสัมมนาโครงการ Education Leaders Forum

🔵วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 นางหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง เดินทางไปร่วม การสัมมนาโครงการสัมมนา Education Leaders Forum ที่จัดโดยมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติเพื่อแนะนำหลักสูตร Mind Education หรือหลักสูตรการศึกษาเรื่องโลกของจิตใจจากสาธารณรัฐเกาหลี ให้กับผู้นำทางการศึกษาจากหลายภาคส่วน และเพื่อนำหลักสูตรไปปรับใช้กับเยาวชนที่แต่ละหน่วยงานดูแลรับผิดชอบ ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ รังสิต

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

3 weeks 2 days ago

📣กิจกรรมปฐมนิเทศและรับน้องปีการศึกษา 2567

🔵วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง นำโดย ท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ คณะครูและสภานักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และรับน้องปีการศึกษา 2567 โดยมีฐานกิจกรรม 4 ฐาน ได้แก่ 1.ประวัติความเป็นมา, 2.อัตลักษณ์เอกลักษณ์ 3.บุคลากรและสถานที่ 4.กฎระเบียบ เพื่อเป็นการปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ให้มีความเข้าใจถึงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ของโรงเรียนและเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

3 weeks 3 days ago

📣ประชุมกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2567

🔵วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง นำโดย ท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ คณะครู จัดการประชุม ได้จัดประชุมกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2567 เพื่อชี้แจงการดำเนินการของโรงเรียนและปรึกษาหารือเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

3 weeks 4 days ago

📢การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2567

🔵วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง นำโดยท่าน ผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ คณะครู จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567 โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ปรึกษา ผู้นำชุมชน ร่วมมอบทุนการศึกษา ชุดพละ เสื้อกีฬา ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบให้กับนักเรียน

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

3 weeks 6 days ago

📣กิจกรรมสืบสานการทำนา รักษ์สิ่งแวดล้อม

🔵วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง นำโดย ท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ คณะครู และนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรม สืบสานการทำนา รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีนายทวีศักดิ์ ศรีเปรม เป็นผู้ให้ความรู้ แก่นักเรียน เรื่องการทำนาปรัง โดยการลงมือปฏิบัติจริงและได้เรียนรู้ขั้นตอน ของการทำนาในที่นาของโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

3 weeks 6 days ago

📣กิจกรรมวันวิสาขบูชา

🔵วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง นำโดยท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ คณะครู และนักเรียน จัดกิจกรรม เวียนเทียนวันวิสาขบูชา โดยได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถพร้อมทั้งฟังเทศน์จากท่านเจ้าอาวาสพระครูใบฎีกาไพบูลย์ อริยวังโส เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การปฏิบัติตนในการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี และได้เห็นถึงความสำคัญของพระพุทธศานา ณ วัดเกาะราษฎ์ศรัทธาธรรม

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

1 month 2 days ago

📢งานทําบุญครบรอบ 45 ปี วันสถาปนาโรงเรียน และ ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

🔵วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 นางหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ศิษย์เก่า คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ร่วมจัดพิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 45 ปี พร้อมทั้งทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อเป็นทุนการศึกษาและพัฒนาการศึกษาในด้านต่างๆของโรงเรียน โดยมี พระราชวชิรโมลี รองเจ้าคณะ ภาค14 พร้อมทั้ง พระพิมลภาวนาพิธาน วิ. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสายัญ ปองไป รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ร่วม ร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยการจัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาครั้งนี้ได้รับเงินบริจาคทำบุญเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 370,902 บาท

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

1 month 4 days ago

ขอบคุณท่านผู้นำชุมชนให้ความอนุเคราะห์จัดสถานที่สำหรับการจัดงานทำบุญครบรอบ45ปี วันสถาปนาโรงเรียนและทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

1 month 5 days ago

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง เปิดทำการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมีท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์
กล่าวต้อนรับ และทักทายนักเรียนหน้าเสาธง พร้อมกับให้โอวาทแก่นักเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนที่ดี ในการดำเนินชีวิต

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

1 month 6 days ago

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ดำเนินการจัดกิจกรรม การเรียนปรับพื้นฐานนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยจัดการเรียนรู้ ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในด้านวิชาการให้นักเรียนได้ปรับความรู้พื้นฐาน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ในระหว่าง วันที่ 13 – 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

1 month 6 days ago

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง นำโดย นางหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรของโรงเรียน ได้เข้าร่วมแสดงมุทิตาสักการะ ท่านเจ้าอาวาส วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม เนื่องจากได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์ เป็น ท่านพระครูใบฏีกาไพบูลย์ อริยวังโส

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

1 month 1 week ago

Big cleaning day🧹
วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง นำโดยท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ และคณะครู จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดอาคารเรียน ห้องเรียน และบริเวณโดยรอบของโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2567

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

1 month 1 week ago

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2567 นำโดย ท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ และคณะครู จัดกิจกรรม ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ประจำภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยท่านผู้อำนวยการ ได้พูดคุยพบปะกับผู้ปกครอง และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พร้อมทั้งชี้แจงกฎระเบียบระเบียบ ข้อบังคับ และระเบียบการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ของโรงเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

1 month 1 week ago

แจ้งเรื่องการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่4.

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

1 month 1 week ago

เชิญชวนศิษย์เก่า ครูเก่า แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมงานทำบุญ รร และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาค่ะ

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

1 month 2 weeks ago

วันฉัตรมงคล เป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกมีขึ้นเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
.
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จึงได้ถือเอาวันที่ ๔ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคล
.
เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

1 month 3 weeks ago

วันที่ 29 เมษายน 2567 นางหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง มอบหมายให้ นางสาวเกศไพลิน เจียมตน เป็นตัวแทนคณะครู นำนักเรียน นายพงษ์ฐกาญจน์ เย็นสบาย และ นางสาวนิรชา มณเทียรทอง เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567 โดยมี นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานคณะกรรมการคัดเลือก โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมมงคลบพิตร 1 ศาลากลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

2 months 1 week ago

วันที่ 9 เมษายน 2567 นางหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง เข้าร่วมงาน “สุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย 2567” เพื่อร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีของไทย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

2 months 1 week ago

วันที่ 5 เมษายน 2567 นางหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง และ นางสาวปรางทิพย์ วุฒิโชค เป็นตัวแทนคณะครู ในการนำนักเรียน เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณร “ธรรมะสู่ดวงใจ” เฉลิมพระเกียรติพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 5 -15 เมษายน 2567 ณ ศูนย์ปฎิบัติธรรมพระพิมลภาวนาพิธาน โดยมีตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมบรรพชา ดังนี้ 1.ด.ช.ปิติณัฐ ผลเจริญ 2.ด.ช.อภิชาติ สุภาศาสตร์ 3.ด.ช.รัฐตศาสตร์ วงษ์สมิง

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

2 months 2 weeks ago

✨ ทรงพระเจริญ ✨ 2 เมษายน 2567 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

2 months 3 weeks ago

แจ้งกำหนดการรายงานตัวของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และ มัธยมศึกษาปีที่4
🔴มอบตัวนักเรียน วันที่ 12 พฤษภาคม 2567
🟣เรียนปรับพื้นฐาน วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2567
🟢เปิดภาคเรียน วันที่ 16 พฤษภาคม 2567

**หมายเหตุ**
การแต่งกายวันมอบตัว : ชุดนักเรียน(โรงเรียนเดิม)
การแต่งกายเรียนปรับพื้นฐาน : ชุดพละ(โรงเรียนเดิม) หรือ เสื้อสีขาว กางเกงวอม
การแต่งกายวันเปิดภาคเรียน : ชุดนักเรียนถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

2 months 3 weeks ago

ผลประกาศหาผู้ประกอบการร้านขายอาหารกลางวัน

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

2 months 3 weeks ago

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

2 months 3 weeks ago

📣โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

🔵ผ่านเกณฑ์การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

2 months 3 weeks ago

📣รางวัลการนำเสนอการประกวดรูปแบบการนิเทศ ภายในโรงเรียนที่นำมาสู่ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ ระดับดีมาก

🔵โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ได้เข้าร่วมการนำเสนอการประกวด รูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียน ที่นำมาสู่ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ นำโดยท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ นางสาวเมธาวี ประดับแสง และนางสาวเกศไพลิน เจียมตน เพื่อส่งเสริมการนิเทศและสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับดีมาก จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

2 months 3 weeks ago

📣พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

🔵วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง นำโดยท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมจัด “พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2566” ให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ประธานในพิธี ได้กล่าวให้โอวาทและมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่นักเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

2 months 3 weeks ago

📣ภาพกิจกรรม
🔵พิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

2 months 3 weeks ago

📣ภาพกิจกรรม
🔵พิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

2 months 3 weeks ago

📣📣📣📣📣📣
โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ขอเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพ
"วันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 45 ปี" และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

2 months 4 weeks ago

📣การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

🔵วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2567 คณะครูตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง เข้ารับการประเมิน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย นำโดย ท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ เป็นประธานกรรมการ นางสาวปรางทิพย์ วุฒิโชค และนายทองใบ ยิ่งยง เป็นคณะกรรมการผู้ร่วมประเมิน พร้อมทั้งให้คำแนะนำข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานตามบริบทของสถานศึกษา และการประพฤติตนในฐานะข้าราชการครูที่ดี เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง is with ปรางทิพย์ วุฒิโชค.

3 months 2 days ago

📢ประกาศโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง เรื่อง ประกาศหาผู้ประกอบการร้านขายอาหารกลางวัน โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ประจำปี 2567

✏️📋สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถเขียนใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องพักครู โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ระหว่างวันที่ 19 – 25 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 15.00 น.

📞สอบถามเพิ่มเติม โทร. 085 – 0735303 คุณครูสาวิตรี

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

3 months 2 days ago

📣การอบรมการจัดการเรียนรู้แบบ Mix Block Course ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

🔵วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง นำโดยท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมการอบรมแนวทางการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ การจัดการเรียนรู้แบบ Mix Block Course โดยมีท่านผู้อำนวยการ ดร.วาสนา มะณีเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) เป็นผู้ให้ความรู้ และเปิดโอกาสให้ทุกโรงเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวทางการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Mix Block Course ทางโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ขอขอบพระคุณผู้บริหารและคณะครูทุกท่านที่แบ่งปันแนวทางการจัดการเรียนรู้ รูปแบบใหม่ และให้โอกาสชาวลาดงาประชาบำรุงได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

3 months 6 days ago

📣กิจกรรมการอบรม “สิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก กบข.“

🔵วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง นำโดยท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ พร้อมด้วย นางสาวชลธิชา จุลเหลา นางสาวภัทรวรรณ เกษมเนตร นางสาวกนกวรรณ ด่านเกิด และนางสาวเมธินี พินทุวัฒนะ เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม “สิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก กบข.“ เพื่อให้สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ ของการเป็นสมาชิก กบข. ช่วยให้สมาชิกสามารถวางแผนการออมเพิ่มเติมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับความสนใจ อีกทั้ง ยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ application My GPF ที่สมาชิกสามารถเช็กยอดการออม และบริการอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ ได้อย่างสะดวกสบาย ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

3 months 1 week ago

📣เปิดรับสมัครนักเรียนแล้ว
สมัคร Online : forms.gle/pEFsYYDRFdRYuhD78
🔵สมัครวันนี้ – 15 มีนาคม ฟรี! ทุกอย่าง
🔴ติดต่อ : 0357899363 และ 0812907587

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

3 months 1 week ago

กำหนดการสวดอภิธรรมและฌาปนกิจศพ
คุณครูอรนุชย์ สียางนอก

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

3 months 2 weeks ago

ขอแสดงความเสียใจและความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อ “ครอบครัวสียางนอก ” กับการจากไปของ คุณครูอรนุชย์ สียางนอก คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

3 months 2 weeks ago

📣การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารการเงินและสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริต

🔵วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง นำโดยท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ พร้อมด้วย นางสาวปรางทิพย์ วุฒิโชค เจ้าหน้าที่การเงิน นางสาวเมธินี พินทุวัฒนะและนางสาวภัทรวรรณ เกษมเนตรเจ้าหน้าที่พัสดุ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารการเงินและสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริต โดยมีว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ ผอ.สพม.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยได้รับ เกียรติจาก นางกุลิสราพ์ บุญทับ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นวิทยากรในการประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุม เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

3 months 2 weeks ago

📣โครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา“ตำแหน่งครูผู้ช่วย”

🔵วันเสาร์ ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง นำโดย ท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “ตำแหน่งครูผู้ช่วย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ ผอ.สพม.พระนครศรีอยุธยาเป็นประธาน เปิดโครงการ ท่านรองผอ.สพม.พระนครศรีอยุธยา นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย นายสายัน ปองไป รอง ผอ.สพม.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมในครั้งนี้ มีนางสาวภัทรวรรณ เกษมเนตร และนางสาวเมธินี พินทุวัฒนะ ครูผู้ช่วย เข้าร่วมโครงการ รับฟังการอบรมและทำกิจกรรมเตรียมความพร้อม ในการเป็นครูมืออาชีพ ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

3 months 2 weeks ago

📣ขอขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการจันทร เที่ยงภักดิ์ มอบคอมพิวเตอร์ Chromebook

🔵วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการจันทร เที่ยงภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานครฯ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก HP Chromebook พร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง และจะนำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับบริจาคมาใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนต่อไป

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

3 months 3 weeks ago

📣เปิดรับสมัครนักเรียนแล้ว
สมัคร Online : forms.gle/pEFsYYDRFdRYuhD78
🔵สมัครวันนี้ – 15 มีนาคม ฟรี! ทุกอย่าง
🔴ติดต่อ : 0357899363 และ 0812907587

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

3 months 3 weeks ago

📣"กิจกรรมวันอำลาสถาบัน"
🔵โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ได้จัดกิจกรรมวันอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษานี้ โดยมีผู้อำนวยการคณะคุณครูและพี่น้องนักเรียน ร่วมแสดงความยินดี

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

3 months 3 weeks ago

ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 2566
สามารถดูและโหลดได้ในเว็บโรงเรียนครับ

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

3 months 3 weeks ago

ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 2566
สามารถดูและโหลดได้ในเว็บโรงเรียนครับ

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

4 months 1 week ago

วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 นางหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง พร้อมด้วย นางสาวเกศไพลิน เจียมตน นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 คน เข้าทำการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ณ สนามสอบโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

4 months 1 week ago

📣รมว.ศธ. “พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ” มอบนโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” เน้นลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 ด้าน ปรับวิธีการประเมินวิทยฐานะ, ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่นด้วยความโปร่งใส, แก้ไขปัญหาหนี้สิน, จัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการ 1 ครู 1 Tablet และเร่งลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง 6 ด้าน เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา, 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ, ระบบแนะแนวการเรียนและเป้าหมายชีวิต, การจัดทำระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพ, การจัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษา, มีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำ
moe360.blog/2023/09/14/minister-ed-statement-ed-policy/

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

4 months 1 week ago

ประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาของอำเภอเสนา ณ โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน จ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

วันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นางหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ข้าร่วมการประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาของสถานีตำรวจภูธร อำเภอเสนา ในการประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอำเภอเสนา เพื่อให้ทราบถึง แนวทางการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

4 months 2 weeks ago

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ผ่านการประเมิน “ระดับเงิน”
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 (ระดับเขตพื้นที่) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

โดย นางหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ (ผู้บริหารสถานศึกษา) และนายภาณุพงษ์ ซุคคาน (ผู้รับผิดชอบโครงการ)

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

4 months 3 weeks ago

📣ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ปีการศึกษา 2566

🔵วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2567 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ได้รับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดอบายมุข และสิ่งเสพติด ระดับเงิน โดยว่าที่ร้อยเอก ดร.ทินกร ภูโทถ้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายธนวัฒน์ พินนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม นางสาวบุบผา เพ็งอาทิตย์ และนางสาวพรพิมล เวทยสุขุม คณะกรรมการประเมิน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยามา ประเมินและให้คำแนะนำ โดยมีนางสาวหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง และนายภานุพงษ์ ซุคคาน ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้ารับการประเมิน และนำเสนอการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดอบายมุข และสิ่งเสพติดของโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

4 months 3 weeks ago

📣มาตรการรักษาความปลอดภัยโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

🔵ตามนโยบายลดภาระงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกการอยู่เวรของครูในโรงเรียนและสถานศึกษา ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 เพื่อความปลอดภัยของครูและบุคลากร ทางการศึกษานั้น โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง มีความพร้อมในการดำเนินการ เพื่อรักษาความปลอดภัยของสถานที่ และทรัพย์สินของทางราชการ ด้วยรูปแบบ การติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ครอบคลุมพื้นที่ภายในบริเวณสถานศึกษา และสามารถตรวจสอบผ่าน Smartphone ได้

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

5 months 1 day ago

👨🏻‍🎓✨วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2567 นำโดย อาจารย์นวดล กระแสศัพย์ และคณะ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา "ABA-TECH" เข้าแนะแนวการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6🧑🏻‍🔧💐

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

5 months 2 days ago

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 ท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ คณะครู เเละนักเรียนโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ร่วมทำบุญวันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 2 ในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยมีการทำบุญตักบาตร ถวายปัจจัยค่าไฟฟ้า พร้อมทั้งร่วมกันฟังเทศน์ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เเละค่านิยมอันดีงามให้เเก่นักเรียน ณ วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม 🙏🙏

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

5 months 3 days ago

✨โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ขอแสดงความยินดีกับ "คุณครูสาวิตรี บุตรโส" ข้าราชการครูที่ได้รับรางวัล “ครูดี" ประจำปี 2567 จากสำนักงาน สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องในวันครู ครั้งที่ 67👩🏻‍🏫🎉

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

5 months 3 days ago

วันที่ 17 มกราคม 2567 นำโดย นางหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง นางสาวปรางทิพย์ วุฒิโชค และนางสาวเกศไพลิน เจียมตน เป็นตัวแทนคณะครู นำนักเรียนตัวแทนของโรงเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 จำนวน 5 คน เข้ารับทุนการศึกษา จากท่านพระครูพิศิษฏ์โชติธรรม เนื่องในโอกาส ฉลองอายุวัฒนมงคล 71 ปี 49 พรรษา ณ วัดรางจระเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้บริหาร คณะครูนักเรียน ขอกราบขอบพระคุณสำหรับโอกาสทางการศึกษาที่มอบให้นักเรียน มา ณ โอกาสนี้ 🙏🏻✨

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

5 months 4 days ago

📣ร่วมงานวันครู ครั้งที่ ๖๘ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดบ้านแพน"ศรีรัตนานุกูล"

🔵วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ นางหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ร่วมงานวันครู ครั้งที่ ๖๘ ประจำปี ๒๕๖๗ ร่วมพิธีทำบุญใส่บาตร และพิธีไหว้ครู เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณครู ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดบ้านแพน"ศรีรัตนานุกูล" อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

5 months 4 days ago

📣สวัสดีปีใหม่ 2567

🔵โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง นำโดยท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ และตัวแทนคณะครู มอบของที่ระลึก และสวัสดีปีใหม่ 2567 ให้กับ กรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้มีอุปการะคุณของ โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

5 months 1 week ago

📣ประกาศแจ้งกำหนดการวันสอบกลางภาคเรียนที่2/2566

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

5 months 2 weeks ago

วันที่ 5 มกราคม 2567 นำโดย นางหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง พร้อมด้วยคณะครูได้ทำการต้อนรับ คณะทำงานศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจ ให้คำปรึกษาแนะนำส่งเสริมครูผู้สอน ในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องตามหลักสูตรและร่วมกัน แลกเปลี่ยนแนวคิด เพื่อการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนตามบริบทของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด.

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง updated their cover photo.

5 months 2 weeks ago

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

5 months 2 weeks ago

Back to school 📚
แจ้งนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง
🔴เรื่องการเปิดเรียนหลังหยุดวันปีใหม่🔴

🟧เปิดเรียนวันพุธที่3มกราคม2567

🟧การแต่งกาย
🔹ม.1-3 แต่งกายชุดนักเรียน
🔹ม.4-6แต่งกายตามตารางเรียน

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

5 months 3 weeks ago

📣กิจกรรมเข้าค่ายเสริมทักษะเชิงบูรณาการ ณ ค่ายศรียานนท์ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

🔵วันที่ 26 – 28 ธันวาคม นางหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง และคณะครู ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมีการจัดกิจกรรมฐานผจญภัยต่างๆ เพื่อให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้กฎระเบียบและฝึกความอดทน และจัดค่ายเสริมทักษะเชิงบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้กับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ร่วมกับโรงเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) ณ ค่ายศรียานนท์ จังหวัดเพชรบุรี

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

5 months 3 weeks ago

📣กิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายศรียานนท์ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

🔵วันที่ 26 – 28 ธันวาคม นางหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง และคณะครู ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมีการจัดกิจกรรมฐานผจญภัยต่างๆ เพื่อให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้กฎระเบียบและฝึกความอดทน และจัดค่ายเสริมทักษะเชิงบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้กับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ร่วมกับโรงเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) ณ ค่ายศรียานนท์ จังหวัดเพชรบุรี

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

5 months 3 weeks ago

รวมภาพ กิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือเนตรนารี & ค่ายเสริมทักษะเชิงบูรณาการ

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

5 months 3 weeks ago

รวมภาพ กิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือเนตรนารี & ค่ายเสริมทักษะเชิงบูรณาการ

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

5 months 3 weeks ago

📣Merry Christmas And Happy New Year

🔵วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566โรงเรียนลาดงาประชาบำรุงจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 โดยนางหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และการจัดกิจกรรมโดยวันคริสต์มาส โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส เรียนรู้วัฒนธรรม ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ การประกวดทำการ์ดวันคริสต์มาส การแสดงของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น และการทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆร่วมกัน

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

5 months 3 weeks ago

🟢⚪🔴⚪🟢
รูป กิจกรรม Merry Christmas & Happy New Year 2024

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

5 months 3 weeks ago

🟢⚪🔴⚪🟢
รูป กิจกรรม Merry Christmas & Happy New Year 2024

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

5 months 3 weeks ago

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

6 months 3 hours ago

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 นางสาวเกศไพลิน เจียมตน หัวหน้างานหลักสูตร และนางสาวชลธิชา จุลเหลา หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 10 คน เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการสมาชิกชมรมเยาวชน STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตพอเพียงต้านทุจริตด้วยกรอบแนวคิดโมเดล STRONG การเรียนรู้แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว-ส่วนรวม การร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสการทุจริตและรู้เท่าทันการทุจริตคอรัปชัน.

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

6 months 3 days ago

🎉เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาปาริชาตเกมส์ 2566

🔵วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2566 ท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ได้เดินทางไปให้กำลังใจคณะครู และนักเรียนโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ในการแข่งขันกีฬาปาริชาตเกมส์ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพในด้านต่าง ๆ

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

6 months 6 days ago

🎉“เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด”

🔵วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง นำโดยท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ นายภานุพงษ์ ซุคคาน ผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะครู จัดกิจกรรมให้ความรู้ให้หัวข้อ “เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด” ภายใต้การดำเนินงานโครงการ สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง โดยได้รับความร่วมมือจาก นางสมบัติ ยิ่งยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา พันตำรวจโทอชิตพันธ์ วรรณาพันธ์ รองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเสนา นายวันชัย ดนตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดงา และนางสาววรรณวิสาข์ ปิติไหว รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) ได้ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องของยาเสพติด และอบายมุข และความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

6 months 6 days ago

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

6 months 6 days ago

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

6 months 6 days ago

🎉โรงเรียนลาดงาประชาบำรุงร่วมงานประจำปีวัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

🔵โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง นำโดยท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ คณะครู และนักเรียน ร่วมงานประจำปีวัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2566 ท่านผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ร่วมพิธีเปิด ในวันที่ 10 ธันวาคม 2566 โดยมีท่านประดิษฐ์ สังขจาย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดงาน จากนั้นคณะครูและนักเรียนประจำที่ซุ้มสอยดาว จัดเตรียมของรางวัล และอำนวยความสะดวกส่งมอบของรางวัลให้กับผู้ที่มาร่วมสอยดาวตลอดทั้งสามคืน

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

6 months 6 days ago

🎉ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม🎉
กิจกรรม Merry Christmas & Happy New Year
วันที่จันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566
กิจกรรม :
– การแสดงโชว์วันคริสต์มาส
– ประกวดการ์ดวันคริสต์มาส
– ประกวดร้องเพลง

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

6 months 6 days ago

VDO วิธีการเอาชีวิตรอดจากเหตุกราดยิง (Active Shooter)
โดยใช้หลักการ หนี ซ่อน สู้
จาก สถานีตำรวจภูธรเสนา

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง updated their profile picture.

6 months 1 week ago

Merry Christmas & Happy New Year 2024

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

6 months 2 weeks ago

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 นักเรียนโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ได้เข้าร่วมการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิต และเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรม ณ สนามสอบ โรงเรียนวัดกลาง(ประมวลราษฎร์บํารุงวิทย์) รหัสสนามสอบ 205083 และมีคณะครูของโรงเรียนร่วมเป็นกรรมการคุมสอบ 4 ท่าน ได้แก่ ครูเมธาวี ประดับแสง ครูชลธิชา จุลเหลา ครูกนกวรรณ ด่านเกิด และครูเกศไพลิน เจียมตน📚✨

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

6 months 2 weeks ago

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ops.moe.go.th/ลงนามถวายพระพร

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

6 months 2 weeks ago

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ใ

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

6 months 2 weeks ago

วันที่ 27 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม พ.ศ.2566 นางหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะกรรมการนิเทศ ได้ดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของคณะครู เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู ให้เกิดประสิทธิผลกับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น📚✨

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

6 months 2 weeks ago

📣๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

🟦วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง นำโดยท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ เป็นประธานวางพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง กล่าวถวายราชสดุดี จากนั้นคณะครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญ พระบารมีและเพลงรักพ่อไม่มีวันพอเพียง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องโสติทัศนศึกษา

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

6 months 2 weeks ago

📣กิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ

🟦วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง นำโดยท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรม จิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ ครูและนักเรียน ร่วมกันทำจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงเรียน และชุมชน เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

6 months 2 weeks ago

📚✍️ โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง นำโดยท่านผู้อำนวยการ หนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ เเละคณะครูได้จัดกิจกรรมติวสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2566 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยได้รับการดูเเลจากวัดต้นสังกัด คือ วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม ซึ่งท่านเจ้าอาวาสพระอธิการไพบูลย์ อริยวังโส ให้การสนับสนุน เเละมอบหมายให้พระวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนกระทู้ธรรม ทางโรงเรียนลาดงาประชาบำรุงจึงขอกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง 🙏 🙏

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

6 months 2 weeks ago

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

6 months 2 weeks ago

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

6 months 2 weeks ago

🧑🏻‍🔧🦾สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายในการผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ โดยวิทยาลัยเทคนิค-พระนครศรีอยุธยา เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนในด้านช่างอุตสาหกรรม โดยเปิดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2567 ให้แก่นักเรียนที่กำลังสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 รวมถึงนักเรียนที่มีความสนใจ โดยมุ่งหวังให้ข้อมูลด้านการศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา การศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2567👨🏻‍🎓🧑🏻‍🎓

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

6 months 2 weeks ago

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ และคณะครูได้ทำการต้อนรับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากลุ่มงานป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่สังเกตการณ์หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ณ โรงเรียนลาดงาประชาบำรุงซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม เมื่อปีการศึกษา2563 ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ได้นำเสนอผลการเรียน การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นคนดีต่อสังคม และร่วมกันแลกเปลี่ยนแนวคิด เพื่อการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ตามบริบทของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด.

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

6 months 2 weeks ago

🧑🏻‍🔧✨วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นางหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง และนางสาวกนกวรรณ ด่านเกิด คุณครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนวการศึกษา ได้เข้าร่วม “โครงการประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ แก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา🧑🏻‍🌾👩🏻‍🎨

โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ และขาดโอกาสในการศึกษาต่อ ให้มีทักษะด้านอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานมีฝีมือ” ซึ่งจะช่วยให้มีงานทำ ได้รับค่าจ้าง และมีรายได้ที่สูงขึ้น โดยมี นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

6 months 2 weeks ago

📣ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีให้ความอนุเคราะห์มอบเงินสนับสนุนจัดทำเสื้อกีฬา

🟦โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง นำโดย ท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ คณะครู และนักเรียน ขอขอบพระคุณ ท่านผู้ใหญ่ไสว ยิ่งยวด ที่ให้ความอนุเคราะห์มอบเงินสนับสนุนจัดทำเสื้อกีฬา เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท ให้นักกีฬา โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ใส่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปาริชาติเกมส์ ครั้งที่ 33 ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

6 months 2 weeks ago

📣ประชาสัมพันธ์วันสำคัญทางพระมหากษัตริย์ในระหว่างวันที่1-15 ธันวาคม📣 
ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปครองนักเรียนโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ในวันสำคัญประจำเดือนธันวาคม เพื่อเป็นการน้อมรำลึงในพระมหากรุณาธิคุณ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 💛

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

6 months 3 weeks ago

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง นางสาวเกศไพลิน เจียมตน หัวหน้างานพัฒนาหลัก และ นางสาวเมธาวี ประดับแสง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรและสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อน หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาเพิ่มเติม ภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

6 months 3 weeks ago

✨🪷วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง นำโดยท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรม “วันลอยกระทง ประจำปี 2566” โดยให้นักเรียนทำกระทงด้วยตนเองจากวัสดุธรรมชาติ และจัดการประกวดกระทงประเภทสวยงาม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย และสนับสนุนให้นักเรียนได้ใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์🎉🎆

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

6 months 3 weeks ago

สรุปผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

6 months 3 weeks ago

สรุปผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี I คอมพิวเตอร์ สุขศึกษา และพลศึกษา I ดนตรี I การงานอาชีพ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

6 months 3 weeks ago

สรุปผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

6 months 3 weeks ago

📣เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71

🟦วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566 ท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ได้เดินทางไปให้กำลังใจคณะครู และนักเรียนโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพในด้านต่าง ๆ

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

6 months 3 weeks ago

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
เรื่อง Start With Yourself
ภายใต้หัวข้อ "ความดี… ทําได้ทันที ไม่ต้องรอให้ใครเห็น"

ผู้เข้าแข่งขัน
1. นายขวัญเมือง เรืองนารี
2. นางสาวฉัตรธิมา เย็นประเสริฐ
3. นายธนาวัฒน์ เนตรตุ้ม
4. นายพีระพรรณ สัญญวงษ์
5. นายอาณกร เย็นพระพาย

ครูผู้ฝึกสอน
1. นายภาณุพงษ์ ซุคคาน
2. นางสาวชลธิชา จุลเหลา

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

6 months 4 weeks ago

📣พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

🟦วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง จัดกิจกรรม"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยท่านผู้อำนวยการ หนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ เป็นประธานวางพวงมาลา กล่าวถวายราชสดุดี คณะครู และนักเรียนโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ร่วมกันร้องเพลงราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

6 months 4 weeks ago

ประกาศปิดเรียนระหว่างวันที่23-24พฤศจิกายน2566 และกำหนดการเรียนชดเชย📚✨

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

6 months 4 weeks ago

🟦ขอขอบคุณโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ขอขอบพระคุณ ท่านผู้อำนวยการปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ที่ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 7 ชุด รวมทั้งโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน จำนวน 30 ชุด โดยมีศิษย์เก่าโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง นำโดยคุณเพชร ร่วมอาสานำรถมาขนย้ายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” และกลุ่มศิษย์เก่าโรงเรียนลาดงา ประชาบำรุง ซึ่งประสานงานโดยคุณครูปรางค์ทิพย์ วุฒิโชค มา ณ โอกาสนี้ โดยทางโรงเรียนจะนำ เครื่องคอมพิวเตอร์และโต๊ะเก้าอี้นักเรียนที่ได้รับบริจาคมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนต่อไป

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

7 months 10 hours ago

📣ยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

🔵วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง นำโดยท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์และคณะครู ยินดีต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่ คุณครูภัทรวรรณ เกษมเนตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อมาดำรงตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ โดยท่านผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

7 months 10 hours ago

วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ร่วมทำบุญวันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12 ในโครงการโรงเรียน วิถีพุทธ โดยมีการทำบุญตักบาตร ถวายปัจจัยค่าไฟฟ้า พร้อมทั้งร่วมกันฟังพระเทศน์ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันดีงามให้แก่นักเรียน ณ วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม 🙏 🙏

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

7 months 2 days ago

📚✨โครงการงานแนะแนวการศึกษา และอาชีพ Coaching เป้าหมายชีวิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

🗓️วันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. นางหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง นางสาวกนกวรรณ ด่านเกิด คุณครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนว และตัวแทนนักเรียน โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ได้เข้าร่วม "โครงการงานแนะแนวการศึกษา และอาชีพ Coaching เป้าหมายชีวิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา" ณ โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" โดยมี นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี

👉🏻ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมเสวนา เรื่อง การเรียน และการเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อ กิจกรรมการแสดงแบบเครื่องแต่งกายสร้าง Passion อาชีพ อีกทั้งยังมีบูท การแนะแนว การศึกษาต่อ และอาชีพ จาก โรงเรียนเตรียมทหาร วิทยาลัยพยาบาลฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และอีกกว่า 20 บูธ

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

7 months 6 days ago

รวมภาพกิจกรรม การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2566

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

7 months 6 days ago

รวมภาพกิจกรรม การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2566

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

7 months 1 week ago

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

7 months 1 week ago

📣การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

🔵วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง นำโดย ผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ และคณะครู ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เพื่อแจ้งนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนลาดงาประชาบำรุงให้ผู้ปกครองได้รับทราบ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมอบค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่ผู้ปกครอง จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พบปะ กับคุณครูที่ปรึกษาเพื่อพูดคุยและนำไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

7 months 1 week ago

📣พ่นหมอกควันกําจัดยุงลาย

🔵วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ได้รับความอนุเคราะห์ จาก นางสมบัติ ยิ่งยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา พ่นหมอกควันป้องกันยุง กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายภายในโรงเรียน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ ตำบลลาดงา ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ขอขอบพระคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงาเป็นอย่างยิ่ง

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

7 months 1 week ago

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 นางสาวอรนุชย์ สียางนอก นางสาวเมธาวี ประดับแสง คุณครูโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”ในการทำกระถางปูนเปลือยและการทำขนมทองม้วน โดยมี นางสาวชลธิชา จุลเหลา นางสาวเกศไพลิน เจียมตน นายภาณุพงษ์ ซุคคาน และคณะตัวแทนนักเรียน เป็นผู้ช่วยในการอบรมครั้งนี้ ณ อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ขอขอบคุณ นางปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เสนา “เสนาประสิทธิ์”ที่ให้เกียรติในการจัดอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

7 months 1 week ago

📣ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

🔵วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ร่วม งานกฐินสามัคคี ณ วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยร่วม ออกใบอนุโมทนาบัตรและช่วยนับยอดเงินบริจาค ให้แก่ผู้มีจิตศรัทธานำเงินมาร่วมทอดกฐิน

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

7 months 2 weeks ago

📣พิธีแสดงความยินดีและต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์

🔵วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ได้จัดพิธีต้อนรับท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณภรณ์ ภูโทถ้ำ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายสายัน ปองไป รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเป็นตัวแทนมอบของที่ระลึก และเป็นเกียรติกล่าวแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง และมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูจากโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา มาร่วมเป็นเกียรติ และแสดงความยินดี ณ ห้องโสตทัศน์ โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

7 months 2 weeks ago

📣เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และพบท่าน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

🔵วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นางหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และรับมอบนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีท่านสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ถ่ายทอดแนวนโยบาย เพื่อให้ทุกโรงเรียนนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมสารภี 5 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

7 months 2 weeks ago

📣เปิดเรียนวันแรก ของภาคเรียนที่ 2/2566 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

🔵วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง เปิดทำการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมีท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ กล่าวต้อนรับ และทักทายนักเรียนหน้าเสาธง พร้อมกับให้โอวาทแก่นักเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

7 months 2 weeks ago

📣การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

💙วันที่ 30 ตุลาคม 2566 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุงได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครู และนักเรียน โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ร่วมกันทำความสะอาดห้องเรียน และบริเวณโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับการเปิดภาคเรียน ที่ 2/2566 ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

7 months 3 weeks ago

📣แจ้งผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง
🟢วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 วันเปิดภาคเรียน
🔵วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

7 months 3 weeks ago

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

7 months 3 weeks ago

📣ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บอกลากระดาษและการเช็กชื่อแบบเดิม ๆ ด้วย Glide App

💙วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นายภาณุพงษ์ ซุคคาน คุณครูโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ได้รับเชิญ เป็นวิทยากรในการอบรม เรื่อง บอกลากระดาษและการเช็กชื่อแบบเดิม ๆ ด้วย Glide App โดยมี นางสาวเมธาวี ประดับแสง และนางสาวเกศไพลิน เจียมตน เป็นผู้ช่วการอบรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) ขอขอบคุณ ดร.วาสนา มะณีเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ให้เกียรติจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ทำแอปเช็กชื่อและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

7 months 3 weeks ago

📣💙ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี นางหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

7 months 4 weeks ago

๒๓ ตุลาคม วันปิยะมหาราช
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

7 months 4 weeks ago

📣ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ลงพื้นที่ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม

💙วันที่ 19 ตุลาคม 2566 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง นำโดย นางหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครู ลงพื้นที่มอบของเพื่อช่วยเหลือนักเรียน ที่เดือดร้อนจากน้ำท่วม และบ้านนักเรียนประสบอัคคีภัย ของนายสายชล ชโยรา นักเรียนชั้น ม.5 และนายภัทรพล ไซโยธา นักเรียนชั้น ม.4 ซึ่งประสบเหตุอัคคีภัย ส่งผลทำให้บ้านพักได้รับความเสียหายทั้งหลัง

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

7 months 4 weeks ago

📣ผู้บริหารคณะครูและผู้ปกครอง ขอขอบพระคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ให้ความช่วยเหลือบ้านนักเรียนประสบอัคคีภัย

💙ผู้บริหารคณะครูและผู้ปกครอง ขอขอบพระคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือบ้านนักเรียนประสบอัคคีภัย โดยมี นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์ และนายสายัน ปองไป รองผู้อำนวยการ สพม.พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาลงพื้นที่ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ซึ่งประสบเหตุอัคคีภัย ส่งผลทำให้บ้านพักได้รับความเสียหายทั้งหลัง

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

8 months 1 week ago

๑๓ ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูขพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

8 months 2 weeks ago

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ยินดีต้อนรับ
นางหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์
เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

8 months 2 weeks ago

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ได้รับผลการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566
ระดับ A ด้วยคะแนน 88.77

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

9 months 3 days ago

📣การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู

🔵วันที่ 15 กันยายน 2566 คณะครูโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง ในการปฏิบัติงาน (PA) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยมี ดร.วาสนา มะณีเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) เป็นประธานกรรมการ นายชาญศักดิ์ สามสีและนางรสา ทรัพย์เจริญไวทย์ ร่วมเป็นคณะกรรมการ พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

9 months 1 week ago

📣กีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติดโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

🔵วันที่ 8 กันยายน 2566 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด โดยมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ตะกร้อ ฟุตซอล แชร์บอล และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ สร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

9 months 1 week ago

🔵รวมภาพกิจกรรม กีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 8 กันยายน 2566

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

9 months 1 week ago

🔵รวมภาพกิจกรรม กีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 8 กันยายน 2566

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

9 months 3 weeks ago

When this happens, it’s u

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

9 months 3 weeks ago

When this happens, it’s u

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

9 months 4 weeks ago

ขอเชิญส่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนละ 4 คน
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ เรื่อง หุ่นยนต์ Microbit
ในวันพุธ ที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 8.30 – 16.00 น.
ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”
(อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)
.
.
รายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ
1. โรงเรียนบางซ้ายวิทยา
2. โรงเรียนบางบาล
3. โรงเรียนบางปะอิน
4. โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
5. โรงเรียนบางไทรวิทยา
6. โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข”
7. โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง
8. โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี
9. โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา
10. โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)
11. โรงเรียนสาคลีวิทยา
12. โรงเรียนอุดมศีลวิทยา

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

9 months 4 weeks ago

ขอเชิญส่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนละ 4 คน
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ เรื่อง หุ่นยนต์ Microbit
ในวันพุธ ที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 8.30 – 16.00 น.
ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”
(อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)
.
.
รายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ
1. โรงเรียนบางซ้ายวิทยา
2. โรงเรียนบางบาล
3. โรงเรียนบางปะอิน
4. โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
5. โรงเรียนบางไทรวิทยา
6. โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข”
7. โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง
8. โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี
9. โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา
10. โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)
11. โรงเรียนสาคลีวิทยา
12. โรงเรียนอุดมศีลวิทยา

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

10 months 3 days ago

When this happens, it’s u

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง