ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ ของรัฐ

ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากร

ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา