ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1106161
มัธยมศึกษาปีที่ 294131
มัธยมศึกษาปีที่ 365111
รวมมัธยมต้น2515403
มัธยมศึกษาปีที่ 439121
มัธยมศึกษาปีที่ 576131
มัธยมศึกษาปีที่ 693121
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า1918373
รวมทั้งหมด4433776

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2567