ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1104141
มัธยมศึกษาปีที่ 22351
มัธยมศึกษาปีที่ 349131
รวมมัธยมต้น1616323
มัธยมศึกษาปีที่ 478151
มัธยมศึกษาปีที่ 54371
มัธยมศึกษาปีที่ 67291
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า1813313
รวมทั้งหมด3429636

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566