วิทยากรอบรม GlideApp ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)