1 ห้องเรียน 1 อาชีพ (ม.3 เลี้ยงไก่ไข่)

🔵โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ได้จัดทำโครงการ 1 ห้องเรียน 1 อาชีพ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างอาชีพให้แก่นักเรียนในอนาคต นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำกิจกรรม “เลี้ยงไก่ไข่” โดยการเลี้ยงไก่ไข่และนำออกจำหน่ายภายในชุมชนตำบลลาดงา