1 ห้องเรียน 1 อาชีพ (ม.3 ทำขนมสร้างอาชีพ)

🔵โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ได้จัดทำโครงการ 1 ห้องเรียน 1 อาชีพ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างอาชีพให้แก่นักเรียนในอนาคต นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำกิจกรรม “ทำขนมสร้างอาชีพ” โดยการฝึกทำขนมทองม้วน และนำออกจำหน่ายภายในชุมชนตำบลลาดงา