โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง รับการประเมินการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

🔵วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 คณะครูโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ให้การต้อนรับ นายสมนึก จุ้ยดอนกลอย ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะหัน นางสาวสุธาวัลย์ สมานหมู่ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ นางสาวจารวี ชำนาญโภชนกิจ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ และคณะกรรมการนิเทศกำกับติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา(ก.ต.ป.น.) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ที่ได้มานิเทศ แนะนำ และชื่นชมการจัดการศึกษาของโรงเรียน