“เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด”

🔵วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง นำโดยท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ นายภานุพงษ์ ซุคคาน ผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะครู จัดกิจกรรมให้ความรู้ให้หัวข้อ “เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด” ภายใต้การดำเนินงานโครงการ สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง โดยได้รับความร่วมมือจาก นางสมบัติ ยิ่งยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา พันตำรวจโทอชิตพันธ์ วรรณาพันธ์ รองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเสนา นายวันชัย ดนตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดงา และนางสาววรรณวิสาข์ ปิติไหว รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) ได้ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องของยาเสพติด และอบายมุข และความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา