สำนักงาน ป.ป.ช. ลงพื้นที่สังเกตการณ์หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ และคณะครูได้ทำการต้อนรับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากลุ่มงานป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่สังเกตการณ์หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ณ โรงเรียนลาดงาประชาบำรุงซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม เมื่อปีการศึกษา2563 ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ได้นำเสนอผลการเรียน การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นคนดีต่อสังคม และร่วมกันแลกเปลี่ยนแนวคิด เพื่อการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ตามบริบทของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด