วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา แนะแนวการศึกษาต่อ

🧑🏻‍🔧🦾สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายในการผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ โดยวิทยาลัยเทคนิค-พระนครศรีอยุธยา เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนในด้านช่างอุตสาหกรรม โดยเปิดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2567 ให้แก่นักเรียนที่กำลังสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 รวมถึงนักเรียนที่มีความสนใจ โดยมุ่งหวังให้ข้อมูลด้านการศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา การศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2567👨🏻‍🎓🧑🏻‍🎓