พ่นหมอกควันกําจัดยุงลาย

🔵วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ได้รับความอนุเคราะห์ จาก นางสมบัติ ยิ่งยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา พ่นหมอกควันป้องกันยุง กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายภายในโรงเรียน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ ตำบลลาดงา ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ขอขอบพระคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงาเป็นอย่างยิ่ง