ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ปีการศึกษา 2566

🔵วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2567 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ได้รับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดอบายมุข และสิ่งเสพติด ระดับเงิน โดยว่าที่ร้อยเอก ดร.ทินกร ภูโทถ้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายธนวัฒน์ พินนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม นางสาวบุบผา เพ็งอาทิตย์ และนางสาวพรพิมล เวทยสุขุม คณะกรรมการประเมิน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยามา ประเมินและให้คำแนะนำ โดยมีนางสาวหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง และนายภานุพงษ์ ซุคคาน ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้ารับการประเมิน และนำเสนอการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดอบายมุข และสิ่งเสพติดของโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา