นิเทศติดตามการขับเคลื่อนงานวิชาการในโรงเรียน

วันที่ 5 มกราคม 2567 นำโดย นางหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง พร้อมด้วยคณะครูได้ทำการต้อนรับ คณะทำงานศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจ ให้คำปรึกษาแนะนำส่งเสริมครูผู้สอน ในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องตามหลักสูตรและร่วมกัน แลกเปลี่ยนแนวคิด เพื่อการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนตามบริบทของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด.