ดำเนินกิจกรรม เยี่ยมบ้านนักเรียน 100%

🔵โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คณะครูได้ออกติดตาม และรวบรวมข้อมูลบริบทโดยภาพรวมของนักเรียน เพื่อนำมาเป็นสารสนเทศในการจัดการศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งในครั้งนี้ ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกระดับชั้น 100 %