กิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายศรียานนท์ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

🔵วันที่ 26 – 28 ธันวาคม นางหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง และคณะครู ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมีการจัดกิจกรรมฐานผจญภัยต่างๆ เพื่อให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้กฎระเบียบและฝึกความอดทน และจัดค่ายเสริมทักษะเชิงบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้กับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ร่วมกับโรงเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) ณ ค่ายศรียานนท์ จังหวัดเพชรบุรี