กิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการสมาชิกชมรมเยาวชน STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 นางสาวเกศไพลิน เจียมตน หัวหน้างานหลักสูตร และนางสาวชลธิชา จุลเหลา หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 10 คน เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการสมาชิกชมรมเยาวชน STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตพอเพียงต้านทุจริตด้วยกรอบแนวคิดโมเดล STRONG การเรียนรู้แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว-ส่วนรวม การร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสการทุจริตและรู้เท่าทันการทุจริตคอรัปชัน