กิจกรรมนิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 2/2566

วันที่ 27 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม พ.ศ.2566 นางหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะกรรมการนิเทศ ได้ดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของคณะครู เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู ให้เกิดประสิทธิผลกับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น📚✨