กิจกรรมการอบรม “สิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก กบข.“

🔵วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง นำโดยท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ พร้อมด้วย นางสาวชลธิชา จุลเหลา นางสาวภัทรวรรณ เกษมเนตร นางสาวกนกวรรณ ด่านเกิด และนางสาวเมธินี พินทุวัฒนะ เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม “สิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก กบข.“ เพื่อให้สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ ของการเป็นสมาชิก กบข. ช่วยให้สมาชิกสามารถวางแผนการออมเพิ่มเติมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับความสนใจ อีกทั้ง ยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ application My GPF ที่สมาชิกสามารถเช็กยอดการออม และบริการอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ ได้อย่างสะดวกสบาย ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”