การสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 นักเรียนโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ได้เข้าร่วมการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิต และเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรม ณ สนามสอบ โรงเรียนวัดกลาง(ประมวลราษฎร์บํารุงวิทย์) รหัสสนามสอบ 205083 และมีคณะครูของโรงเรียนร่วมเป็นกรรมการคุมสอบ 4 ท่าน ได้แก่ ครูเมธาวี ประดับแสง ครูชลธิชา จุลเหลา ครูกนกวรรณ ด่านเกิด และครูเกศไพลิน เจียมตน📚✨