การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ

วันที่ 15 กันยายน 2566 คณะครูโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง ในการปฏิบัติงาน (PA) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยมี ดร.วาสนา มะณีเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) เป็นประธานกรรมการ นายชาญศักดิ์ สามสีและนางรสา ทรัพย์เจริญไวทย์ ร่วมเป็นคณะกรรมการ พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา