การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารการเงินและสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริต

🔵วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง นำโดยท่านผู้อำนวยการหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ พร้อมด้วย นางสาวปรางทิพย์ วุฒิโชค เจ้าหน้าที่การเงิน นางสาวเมธินี พินทุวัฒนะและนางสาวภัทรวรรณ เกษมเนตรเจ้าหน้าที่พัสดุ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารการเงินและสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริต โดยมีว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ ผอ.สพม.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยได้รับ เกียรติจาก นางกุลิสราพ์ บุญทับ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นวิทยากรในการประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุม เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”